ضمانت‌نامه

 

# شرایط و موارد مدت گارانتی یا توضیحات
1 گارانتی تیپ (فصل زراعی) یک فصل زراعی
2 گارانتی لوله پلی اتیلن 10 سال
3 شرایط استفاده صحیح نوار آبیاری مطابق دستور العمل درج در بسته بندی
4 شرایط استفاده لوله پلی اتیلن در دما و شرایط محیطی نرمال، زیر خاک و عدم تابش نور آفتاب مستقیم
5 عدم ضمانت تغییر مشخصات فنی توسط مصرف کننده هیچ تعهدی وجود ندارد
6 ضوابط استفاده مطابق استانداردها توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت تولیدی
7 در صورت استفاده آب با املاح، ریزدانه یا سموم برای نوار آبیاری: هیچ ضمانتی نیست، برای لوله پلی اتیلن: گارانتی با شرایط
8 تایید فاکتور و نگهداری مدارک تایید فاکتور الزامی، نگهداری مدارک توسط خریدار
9 تعمیرات و خرابی خریدار به عهده دارد، مگر در صورت مربوط به شرکت تولیدی باشد
10 قطعات غیر اصلی شامل گارانتی نمی‌شود
11 موارد نگهداری بر اساس دستورالعمل بسته بندی و فاکتور ارسالی