چرا اجرای نمای کامپوزیت به جای سایر روش‌ها انتخاب شود؟